Logo UAM

ZAKŁAD RETORYKI, PRAGMALINGWISTYKI I DZIENNIKARSTWA
INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ

DZIENNIKARSTWO I PR

Projekty

Wiele zajęć na specjalności dziennikarstwo i PR ma charakter projektowy. Z badań rynku pracy wynika, że absolwenci opuszczają uczelnie coraz lepiej wykształceni merytorycznie, a coraz słabiej interpersonalnie. Naszym wyzwaniem jest rozwijanie umiejętności pracy w zespołach – trwałych i doraźnych przy jednoczesnym wzmacnianiu zdolności do rzetelnej samooceny. I nie chodzi nam o powściąganie ambicji indywidualnych czy hamowanie zmysłu przywódczego. To raczej wskazanie na potencjał tkwiący w grupie, na podział pracy i odpowiedzialność. Projekty spajają zarówno kompetencje jednostkowe, jak i zespołowe.
Projekty studenckie dotyczą rozmaitych płaszczyzn i mają wymiar bardzo wąski (zajęciowy, warsztatowy) lub nieco szerszy (instytutowy czy ogólnoakademicki).

KTO I JAK TWORZY OPINIE? CYKL SPOTKAŃ
Projekt realizowany w ramach zajęć z modeli zawodowych w dziennikarstwie i PR związany był z analizą pojęcia opiniotwórczość (rozmytego, niedoprecyzowanego, a bardzo często stosowanego).
Zaproszenie do dyskusji przyjęli dziennikarze z największych ogólnopolskich mediów (bardzo często określanych jako opiniotwórcze):
- Janina Paradowska z tygodnika „Polityka”,
- ks. Adam Boniecki z „Tygodnika Powszechnego”,
- Marcin Meller z TVN,
- Tomasz Wolny z TVP.
 
DO STARTU GOTOWI! CYKL SPOTKAŃ
Projekt realizowany w ramach zajęć z modeli zawodowych w dziennikarstwie i PR obejmował cykl spotkań - warsztatów i wykładów przed podjęciem pracy. Gośćmi byli doradca zawodowy (kompetencje, możliwości, inspiracje), prawnik (konstrukcje umów dotyczących różnych form zatrudniania), osoby rekrutujące do pracy oraz sami pracodawcy (wydawnictwo, agencja PR, agencja reklamowa).

KOMPETENCJE ZAWODOWE POLONISTÓW
Projekt zainicjowany spontanicznie w trakcie analiz ogłoszeń pracodawców. Studentów i prowadzących zainteresowały zagadnienia kompetencji, umiejętności, zdolności, predyspozycji. Pojawiły się liczne pytania:
- czy istnieją modelowe ujęcia poszczególnych zawodów, stanowisk czy funkcji?
- czym są kompetencje twarde i miękkie?
- co to jest otwartość, komunikatywność czy rzetelność?
- czy można się nauczyć odpowiedzialności lub łatwości nawiązywania kontaktów?
Projekt skupił się na poszukiwaniu odpowiedzi, a jego efektem były prezentacje odnoszące się do różnorakich kompetencji zawodowych polonistów.

STRATEGIA DLA FIRMY
Zadanie studentów polega na dokonaniu wstępnej analizy sytuacji, w jakiej znalazła się realnie istniejąca jednostka gospodarcza, z uwzględnieniem jej wizerunku, stosunków interpersonalnych między pracownikami, relacji z otoczeniem zewnętrznym, zwłaszcza zaś z mediami. Kolejnym etapem jest sformułowanie celu strategicznego oraz szczegółowych zadań dostosowanych do poszczególnych grup docelowych z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi PR. Następnie studenci przechodzą do opracowania harmonogramu działań, budżetu oraz metod ewaluacji. Celem finalnym jest określenie sposobów naprawy tych aspektów działalności danej firmy lub instytucji, które potrzebują wsparcia PR-owego.

POZNAJ COLLEGIUM MAIUS
Projekt zainspirowany potrzebami praktycznymi oraz staraniami o popularyzację Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej jako atrakcyjnego miejsca studiów. Obejmował przygotowanie kilku tras oprowadzania po budynku, z uwzględnieniem oczekiwań różnych uczestników, np. uczniów klas maturalnych, seniorów zainteresowanych walorami turystycznymi gmachu, nowo przyjętych studentów. Efektem zajęć było zaplanowanie szlaków o 5 różnych motywach przewodnich, zredagowanie ulotek dla zwiedzających oraz praktyczne sprawdzenie koncepcji – oprowadzanie grup.

QUEST JAKO NARZĘDZIE PROMOCJI MIEJSCA
Cykl zajęć realizowany w ramach przedmiotu „projekty kreatywne”, zainicjowany pod kierunkiem eksperta z Pracowni Krajoznawczej WBPiCK w Poznaniu, kontynuowany w kolejnych latach. Spotkania obejmowały kilka elementów: zapoznanie się z zasadami gry terenowej i poetyką questu, zespołową redakcję przykładowego tekstu i sprawdzenie jego funkcjonalności w terenie, indywidualne przygotowanie materiałów umożliwiających questing w wybranych miejscowościach Wielkopolski.

JUBILEUSZ INSTYTUCJI KULTURALNYCH
Seria zadań indywidualnych i zespołowych, których celem było przygotowanie materiałów towarzyszących jubileuszowi jednego z poznańskich wydawnictw. Wśród realizowanych form znalazły się m. in. scenariusz wernisażu, redakcja komunikatów prasowych, projekt kompozycji strony internetowej popularyzującej wydarzenie, napisanie tekstów oraz dobór materiałów graficznych na tę stronę.