Logo UAM

ZAKŁAD RETORYKI, PRAGMALINGWISTYKI I DZIENNIKARSTWA
INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ

BADANIA NAUKOWE

Prowadzone badania

Zakres tematyczny badań prowadzonych w Zakładzie Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa mieści się w czterech głównych obszarach, obejmujących: współczesne językoznawstwo, retorykę, dziennikarstwo i public relations. Są one ściśle związane z problematyką omawianą podczas zajęć dydaktycznych na specjalności dziennikarskiej oraz dziennikarstwo i PR, a także w ramach wykładów, konwersatoriów, seminariów licencjackich i magisterskich prowadzonych przez pracowników Zakładu.

Współczesne językoznawstwo
•    filozofia języka i logika języka naturalnego
•    metodologiczne podstawy badań językoznawczych
•    leksyka i frazeologia współczesnej polszczyzny
•    język inteligencji, dyskurs intelektualny
•    teoria cech stylowych
•    współczesny język religijny – leksyka, stylistyka, pragmatyka
•    niesemantyczna wartość słowa; moc illokucyjna wypowiedzi
•    słownictwo środowiskowe, żargonowe, specjalistyczne
•    socjolingwistyczne zróżnicowanie współczesnej polszczyzny (zwłaszcza jej odmiany pokoleniowe, np. język dzieci, język młodzieży)
•    świadomość językowa różnych grup społecznych
•    glottodydaktyka, nauczanie języka polskiego jako obcego

Retoryka
•    teoria retoryczna
•    powinowactwa retoryki: retoryka a etyka, stylistyka, pragmatyka, tekstologia
•    retoryka w komunikacji interpersonalnej
•    retoryka w dyskursie publicznym – medialnym, szkolnym, religijnym
•    techniki perswazji i manipulacji
•    retoryczna analiza dyskursu

Dziennikarstwo
•    analiza genologiczna tekstów dziennikarskich, m.in. artykuł publicystyczny, artykuł wstępny, news telewizyjny, porada prasowa, reportaż, felieton, wywiad
•    specyfika dziennikarstwa prasowego, telewizyjnego, radiowego i internetowego
•    nadawcy i odbiorcy przekazów medialnych
•    tekst w mediach – zjawisko redundancji, przytoczenie w przekazach medialnych w perspektywie tekstologicznej, multimedialność a spójność, wizualizacja
•    współczesna publicystyka w perspektywie pragmatycznej i genologicznej
•    analiza zawartości mediów opiniotwórczych
•    tabloidyzacja a infotainment
•    monitoring mediów
    
Public relations
•    kształtowanie wizerunku osób i instytucji
•    strategie marketingowe w mediach
•    komunikacja w obszarze PR
•    analiza gatunków PR oraz tekstów reklamowych
•    social media w działalności PR