Logo UAM

ZAKŁAD RETORYKI, PRAGMALINGWISTYKI I DZIENNIKARSTWA
INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ

BADANIA NAUKOWE

Konferencje

Konferencje współorganizowane przez Zakład Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa:

Ogólnopolska konferencja naukowa "Powinowactwa retoryki"
Poznań, 6-8.06.2016
Celem konferencji było przyjrzenie się związkom retoryki z filozofią, szeroko pojętą komunikacją medialną, komunikacją polityczną, ale też sztuką wizualną, teatralną i muzyczną. Wydarzeniem towarzyszącym obradom, ilustrującym retorykę muzyczną, był koncert „Vioratoria” w wykonaniu studentów i pedagogów Zakładu Instrumentów Historycznych Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

Sprawozdanie

Publikacja: Powinowactwa retoryki, red. B. Sobczak, Wydawnictwo UAM, Poznań 2017.

 

Ogólnopolska konferencja naukowa "Dydaktyka retoryki"
Poznań, 15-17.04.2009
Konferencja poświęcona była praktycznym i teoretycznym problemom nauczania retoryki nie tylko w Polsce, ale też w Niemczech, Stanach Zjednoczonych i na Bliskim Wschodzie. Objęła takie zagadnienia, jak: kształcenie retoryczne prawników, dziennikarzy, kaznodziejów, aktorów i polityków. Uczestnicy szukali odpowiedzi na pytanie, jak uczyć retoryki, by umożliwić nauczanemu istnienie w życiu społecznym jako świadomego uczestnika rozmaitych dyskursów.

Publikacja: Dydaktyka retoryki, red. B. Sobczak, H. Zgółkowa, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2011.

 

Ogólnopolska konferencja naukowa "Retoryka i etyka"
Poznań, 16-18.04.2007
Przedmiotem konferencji była refleksja i dyskusja nad twórczym współistnieniem etyki i retoryki, współistnieniem będącym niezbędnym warunkiem perswazji, i obejmowała takie zagadnienia, jak: etyczne korzenie retoryki, retoryka a sztuka kłamstwa, etyka w mediach i reklamie, białe kłamstwa w polityce, praktyka prawnicza a etyka, etyka i retoryka w praktyce lekarskiej, kaznodziejskiej, dydaktycznej i naukowej.

Publikacja: Retoryka i etyka, red. B. Sobczak, H. Zgółkowa, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009.

 

Panel "Mówić poprawnie… Zasady wymowy polskiej"
Poznań, 21-22.04. 2006 r.
W trzech sesjach panelowych udział wzięli polscy specjaliści w zakresie językoznawstwa, dykcji, fonetyki, logopedii i dydaktyki mówienia. Jednym z zamierzeń spotkania było stworzenie podstaw do opracowania współczesnych zasad poprawnej wymowy polskiej zarówno w wymiarze potocznej codzienności, jak i normy wzorcowej.
Panel 1: Zagadnienia fonetyczne i logopedyczne (uczestnicy: Bogusław Dunaj, Wiktor Jassem, Ewa Skorek, Maria Steffen-Batogowa, Anna Żebryk-Stopa).
Panel 2: Wymowa w dyskursie publicznym, zwłaszcza w mediach i kaznodziejstwie (uczestnicy: Halina Kurek, Joanna Luboń, Jerzy Podracki).
Panel 3: Wymowa sceniczna i dydaktyka w zakresie dykcji (uczestnicy: Grażyna Matyszkiewicz, Krystyna Mazur, Bogumiła Toczyska, Mieczysława Walczak-Deleżyńska).

 

Ogólnopolska konferencja naukowa "Perspektywy polskiej retoryki"
Poznań, 14-16.03.2005 r. 
Tematyka konferencji obejmowała takie zagadnienia, jak dzieje polskiej retoryki i myśli retorycznej, miejsce retoryki we współczesnej polskiej szkole, w mediach, w wystąpieniach politycznych, prawniczych i kaznodziejskich. A także refleksję nad retoryką ponowoczesną. Oprócz referatów zaproszonych, uczestnicy wysłuchali 11 referatów przedstawionych w sesji plakatowej. W ramach konferencji odbył się też ogólnopolski konkurs krasomówczy dla studentów.

Publikacja: Perspektywy polskiej retoryki, red. B. Sobczak, H. Zgółkowa, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2007.