Logo UAM

ZAKŁAD RETORYKI, PRAGMALINGWISTYKI I DZIENNIKARSTWA
INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ

LUDZIE

prof. dr hab. Halina Zgółkowa

Profesor Senior

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane kontaktowe:
Collegium Maius
ul. Fredry 10, pok. 304
61-701 Poznań
tel. 618294539

Konsultacje:
---------------

 

 

 

 

Profesor zwyczajny w Instytucie Filologii Polskiej UAM. Gdyby mogła dziś wybierać swoją drogę życiową, nie zmieniłaby nic i robiłaby dokładnie to, co dotąd. Z powołania i zamiłowania jest nauczycielką, od ukończenia Liceum Pedagogicznego w Sulechowie począwszy.
     Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości miała do wyboru dwie drogi: przyjąć nakaz pracy w szkole lub pójść na studia. Wybrała – zgodnie z zainteresowaniami – tę drugą: polonistykę na Wydziale Filologicznym UAM w Poznaniu. Od samego początku zainteresowania swoje koncentrowała na współczesnej polszczyźnie. Jako członek Studenckiego Koła Językoznawczego wygłaszała referaty na ogólnopolskich zjazdach Studenckich Kół Językoznawczych. Zainteresowania te kultywuje do dziś. Magisterium uzyskała w roku 1971 na podstawie pracy poświęconej językowi młodego pokolenia Polaków urodzonych na tzw. Ziemiach Odzyskanych. Była ostatnią magistrantką Profesora Władysława Kuraszkiewicza.
       Pierwszą pracę podjęła jako nauczycielka w Państwowej Podstawowej Szkole Muzycznej nr 3 (dziś im. J. Kurczewskiego) oraz w Liceum Muzycznym im. M. Karłowicza w Poznaniu. W 1973 rozpoczęła pracę na stanowisku asystenta w Zakładzie Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej UAM. Doktorat nauk humanistycznych w zakresie filologii polskiej uzyskała w 1978 roku na podstawie rozprawy poświęconej funkcjom przyimków i wyrażeń przyimkowych we współczesnej polszczyźnie mówionej napisanej pod kierunkiem Profesor Moniki Gruchmanowej (jako Jej pierwsza doktorantka). Kolokwium habilitacyjne w zakresie językoznawstwa polskiego odbyła w 1987 r., przedstawiając rozprawę na temat ilościowej charakterystyki słownictwa współczesnej polszczyzny. Uzyskała na tej podstawie stopień doktora habilitowanego i stanowisko docenta. Tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych i stanowisko profesora nadzwyczajnego otrzymała w 1999 roku, a stanowisko profesora zwyczajnego w 2003.
      W latach 1990 – 93 była wicedyrektorem ds. studenckich Instytutu Filologii Polskiej UAM, a od 1999 kieruje stworzonym przez siebie (i kierowanym do 31 sierpnia 2017 roku) Zakładem Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa w tym Instytucie, skupiając wokół siebie grupę młodych badaczy, spośród których dziewięć osób, wcześniejszych jej magistrantów, uzyskało już stopień doktora pod jej opieką promotorską. Łącznie wypromowała  11 doktorów, spośród których jedna osoba uzyskała tytuł naukowy profesora, dwie osoby uzyskały stopień doktora habilitowanego. Wypromowała 315 prac magisterskich i 25 prac licencjackich. Recenzowała 18 wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora, 27 razy była recenzentką w przewodach habilitacyjnych oraz 41 razy w przewodach doktorskich. W latach 1999 – 2007 pracowała także na stanowisku profesora w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.
       Zainteresowania naukowe H. Zgółkowej koncentrują się wokół zagadnień współczesnej polszczyzny (zwłaszcza na leksyce) oraz pokoleniowego zróżnicowania języka. Obszarowi pierwszemu pozostała wierna w całym swoim życiorysie naukowym. Z tego zakresu opublikowała zwłaszcza rozprawę Ilościowa charakterystyka słownictwa współczesnej polszczyzny. Wybrane zagadnienia (1987) oraz serię list frekwencyjnych i rangowych słownictwa różnych odmian współczesnej polszczyzny (część we współautorstwie). Ponadto dla potrzeb nauczania języka polskiego jako obcego opracowała (wspólnie z Z. Kurzową) Słownik minimum języka polskiego (1992). Na jego podstawie powstała też – we współpracy z neofilologami – seria słowników minimum dwujęzycznych: polsko-fiński, polsko-norweski, polsko-duński i polsko-szwedzki. W 2008 r. ukazał się Podstawowy słownik współczesnej polszczyzny z zarysem gramatyki polskiej, a w 2013 roku Słownik minimum języka polskiego, stanowiący pomoc dydaktyczną do nauki jezyka polskiego jako obcego na poziomi A1 i A2. Na pograniczu badań leksykograficznych i socjolingwistycznych znajdują się dwa opracowania słownictwa młodego pokolenia w wersji uczniowskiej, oba we współautorstwie.
      Badania nad pokoleniowymi odmianami polszczyzny współczesnej przyniosły rezultat w postaci dwu monografii: Czym język za młodu nasiąknie (1986) i Świat w dziecięcych słowach (1990), obie poświęcone słownictwu dziecięcemu, tomu Listy polskich dzieci do Pana Boga (1994) oraz serii artykułów na temat języka dzieci w wieku przedszkolnym, języka uczniowskiego, języka subkultur młodzieżowych itp.
    Ukoronowaniem aktywności leksykograficznej jest monumentalny, pięćdziesięciotomowy Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny opracowany pod naukową redakcją H. Zgółkowej wydany w latach 1994 – 2005 przez Wydawnictwo „Kurpisz”. Dla potrzeb tego słownika pod jej kierunkiem została zgromadzona siatka haseł, opracowana struktura artykułu hasłowego oraz koncepcja całości dzieła. Z czasem w jej zainteresowaniach naukowych pojawiła się także problematyka  pragmalingwistyczna i retoryczna. Z tego zakresu opublikowała (we współautorstwie z T. Zgółką) poradnik Językowy savoir-vivre (1992) oraz podręcznik  Mówię, więc jestem (2001).
       W zakresie dydaktyki akademickiej H. Zgółkowa specjalizuje się w problematyce leksykologicznej i leksykograficznej, w retoryce, pragmalingwistyce, komunikacji interpersonalnej, metodyce nauczania języka polskiego jako obcego. Za swoje osiągniecie w tym zakresie uważa utworzenie i kierowanie do 2013 roku specjalnością dziennikarską realizowaną w ramach studiów na kierunku filologia polska. Współpracuje – na zasadzie spotkań ze studentami – z różnymi instytucjami i osobami, reprezentującymi nie tylko środowisko humanistyczne i dziennikarskie. Dużą wagę przywiązuje do współpracy ze studenckim ruchem naukowym (zwłaszcza Międzywydziałowym Studenckim Kołem Retorycznym), organizowaniem i współuczestniczeniem w studenckich konkursach krasomówczych itp.
       Oddzielnym obszarem zainteresowań naukowych i organizacyjnych zarazem jest nauczanie języka polskiego jako obcego. W latach 1975 – 1987 prowadziła zajęcia w szkołach letnich języka polskiego jako obcego. Z tego zakresu opublikowała serię artykułów i rozpraw w tomach zbiorowych wydawanych w Polsce i za granicą. Wygłaszała również liczne wykłady o tej tematyce (m.in. w Bremie, Hadze, Paryżu, Budapeszcie, Uppsali, Sankt Petersburgu, Archangielsku,Lwowie, Gródku Podolskim) oraz wspomagała organizacyjnie ośrodki nauczania języka polskiego jako obcego, tudzież ośrodki polonijne. W uznaniu jej zasług otrzymała honorowe członkostwo Forum Szkół Polskich w Holandii.
      W latach 1988 – 1991 uczestniczyła w pracach Zespołu Ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej zajmującego się opracowaniem programów nauczania języka polskiego jako obcego. Jest też członkiem Zespołu ds. Kształcenia i Kwalifikowania Lektorów Języka Polskiego jako Obcego w Zagranicznych Ośrodkach Akademickich Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 2016 roku jest członkiem Państwowej Komisji ds.Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Uczestniczyła w egzaminach kwalifikujacych młodzież posiadającą polskie pochodzenie do studiowania w Rzeczypospolitej Polskiej (w Sofii, Odessie, Kaliningradzie).
     Jest jurorem konkursów krasomówczych organizowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA, konkursów dla leśników Bajarze z Leśnej Polany im red. Andrzeja Zalewskiego organizowanych przez I Program Polskiego Radia oraz jest członkiem Rady Programowej i przewodniczącą jury Program Społecznego „Mistrz Mowy Polskiej”. Sporządziła wiele opinii i ekspertyz dla różnych instytucji (m.in. dla TVP S.A. oraz jako biegły sądowy). Jest członkiem licznych komisji i stowarzyszeń naukowych. Prowadzi wyklady dla słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku.
      Za całokształt tej działalności od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymała Złoty Krzyż Zasługi, Za upowszechnianie kultury języka wyróżniono ją Nagrodą i Medalem im. W. Doroszewskiego Pro Patria et Lingua. Wspólnie z T. Zgółką otrzymała  medal Ad Perpetuam Rei Memoriam przyznany przez Wojewodę Wielkopolskiego. Za zasługi w promowaniu Poznania jako ośrodka badań nad polskim słowem i edukacji językowej w zakresie polszczyzny używanej w Kraju i poza jego granicami nadano jej tytuł „Zasłużony dla Miasta Poznania” (wspólnie z T. Zgółką) oraz honorowe obywatelstwo Miasta i Gminy Zbąszynek.
       Za szczególne zasługi dla Lasów Państwowych w 2015 roku otrzymała Złoty Kordelas Leśnika Polskiego. Za krzewienie pracy organicznej w 2015 roku wyróżniona została Srebrnym Medalem “Labor omnia vincit” Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Za teksty poświęcone polszczyźnie dziecięcej otrzymała nagrodę na Biennale Sztuki dla Dziecka. Wielokrotnie uzyskała nagrody Ministra oraz Rektora UAM oraz Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego.
      Za swoich Mistrzów uważa Profesora Władysława Kuraszkiewicza, Profesor Monikę Gruchmanową, Profesor Marię Zarębinę i Profesora Tadeusza Zgółkę.
       Prywatnie jest od 1968 roku żoną Tadeusza Zgółki (profesora zwyczajnego na UAM), z którym od 2004 roku pracuje w jednym Zakładzie. Jest matką Anny (flecistki) i syna Mikołaja (skrzypka) oraz babcią Michaliny, Antoniny, Anastazji i Wiktora. Bardzo ceni sobie życie rodzinne, szczerość i życzliwość w kontaktach międzyludzkich. Jako kierownik specjalności dziennikarskiej posiada – dzięki wspaniałym Koleżankom z Zakładu – „Coś”, co tylko One mogły wymyślić: album Czy przeszłość można tak po prostu pozostawić za sobą?. A odpowiedź udzielona przez Autorki albumu brzmi: (…) Żeby poznać przeszłość, wystarczy po prostu otworzyć gazetę (…). I otwierały gazety datowane zawsze 24 lutego każdego roku od 1947 do 2007. Za ten trud, za niespodziankę i mnóstwo wzruszeń jest Im bardzo wdzięczna.
I znowu 24 lutego 2017 roku – ten sam Zespół przygotowal dla niej Express Niecodzienny. Wydanie specjalne – to jest dopiero hit ostatnich lat.
      Miewa „szalone” pomysły, za którymi nie wszyscy nadążają. Lubi długie spacery po lesie, taniec, muzykę rockową (dziś już raczej klasyczną) oraz twórczość kilku kompozytorów: J.S. Bacha, W.A. Mozarta i G. Vivaldiego. W testamencie zażyczyła sobie, aby na jej pogrzebie zabrzmiał Marsz niewolników z opery G. Verdiego „Nabucco” oraz Niech żyje bal... w wykonaniu Maryli Rodowicz. Za swoje życiowe motto uznaje aforyzm A. Einsteina: Życie można przeżyć na dwa sposoby: albo tak, jakby nic nie było cudem, albo tak, jakby cudem było wszystko. Dla niej cudem jest wszystko.

 

Książki:
1.    Funkcje syntaktyczne przyimków i wyrażeń przyimkowych we współczesnej polszczyźnie mówionej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1980, s. 122.
2.    Czym język za młodu nasiąknie…, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań,1986 s. 83.
3.    Ilościowa charakterystyka słownictwa współczesnej polszczyzny. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań,1987. s. 145.    
4.    Świat w dziecięcych słowach, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1990, s. 119.
5.    Językowy savoir-vivre (współautor: Tadeusz Zgółka), Kantor Wydawniczy SAWW, Poznań 1992, s. 205 (kolejne wydania 1993, 1994).
6.    Językowy savoir-vivre. Praktyczny poradnik posługiwania się polszczyzną w sytuacjach oficjalnych i towarzyskich (współautor: Tadeusz Zgółka), Książka i Wiedza, Warszawa 2001, s. 189 (wydanie II poszerzone 2004 s. 207).
7.    Mówię, więc jestem. Podręcznik języka polskiego dla licealistów (współautor: Tadeusz Zgółka), Od Nowa, Kraków 2001, s. 319 (dwa wydania).
Słowniki:
1.    Słownictwo współczesnej polszczyzny mówionej. Lista frekwencyjna i rangowa, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 1983 s. 366.
2.    Słownictwo dzieci w wieku przedszkolnym. Listy frekwencyjne (współautor: Katarzyna Bułczyńska), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1987, s. 339.
3.    Słownictwo polskich tekstów rockowych. Listy frekwencyjne (współautorzy: Krzysztof Szymoniak, Tadeusz Zgółka), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1991, s. 478.
4.    Słownik gwary uczniowskiej (współautor: Katarzyna Czarnecka), Kantor Wydawniczy SAWW, Poznań,1991, s. 360 (dwa wydania).
5.    Słownictwo współczesnej poezji polskiej. Listy frekwencyjne (współautor: Tadeusz Zgółka), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1992, t. I – s. 416, t. II – s. 286.
6.    Słownik minimum języka polskiego (współautor: Zofia Kurzowa), Kantor Wydawniczy SAWW, Poznań 1992, s. 215 (dwa wydania).
7.    Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny (redaktor naukowy i współautor), Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 1994 - 2005, t. 1–50; s. 22 551, hasła a – żyźnie.
8.    Słownik minimum polsko-norweski z indeksem norwesko-polskim (współautorzy: Sława Awedyk, Grete Jonsberg, Monika Lange), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1997 (wyd. II 2001), s. 177.
9.    Słownik minimum polsko-fiński z indeksem fińsko-polskim (współautor: Sirkka Ojaniemi), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1999, s.181. (wyd. II 2006)
1997
10.    Słownik minimum polsko-duński z indeksem duńsko-polskim (współautor: Eugeniusz Rajnik), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2000, s. 176.
11.    Szkolny słownik ortograficzny dla klas I–III (współautorzy: Monika Rzeszutek, Barbara Sobczak), Podsiedlik, Raniowski i Spółka, Poznań 2001 (kilkanaście wydań), s. 180.
12.    Nowy słownik gwary uczniowskiej (współautorzy: Małgorzata Kasperczak, Monika Rzeszutek, Joanna Smól), Europa, Wrocław 2004, s. 425.
13.    Słownik minimum polsko-szwedzki z indeksem szwedzko-polskim (współautorzy: Witold Maciejewski, Katarzyna Skalska), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007, s. 247.
14.    Podstawowy słownik języka polskiego z zarysem gramatyki polskiej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008, ss. 853 (dwa wydania).
15.    Słownik minimum języka polskiego z zarysem gramatyki polskiej, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2009, s. 362.
16.    Słownik minimum języka polskiego, Universitas, Kraków 2013, s. 339.
17.    Słownictwo dzieci w wieku przedszkolnym w latach 2010–2015. Listy frekwencyjne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016, s. 473.
Redagowanie tomów:
1.    Język zwierciadłem kultury, czyli nasza codzienna polszczyzna, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1988, s. 151.
2.    Listy polskich dzieci do Pana Boga (wstęp, opracowanie i redakcja), Kantor Wydawniczy SAWW, Poznań 1994, s. 181.
3.    Słowa służebne. Prace ofiarowane Profesor Monice Gruchmanowej (redakcja i wstęp), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1994, s. 75.
4.    Kultura języka dziś (współredakcja z Walerym Pisarkiem), Wydawnictwo Kurpisz, Poznań, 1995 s. 262.
5.    „Studia Pragmalingwistyczne” (współredakcja z Józefem Porayskim-Pomstą), Warszawa 1997, t. 1, s. 151.
6.    Perspektywy polskiej retoryki (wstęp i współredakcja z Barbarą Sobczak), Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2007, s. 247.
7.    Retoryka i etyka (wstęp i współredakcja z Barbarą Sobczak), Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 2009 s. 253.
8.    Dydaktyka retoryki (wstęp i współredakcja z Barbarą Sobczak), Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2011, s. 221.
9.    Piszę, więc jestem (współredakcja z zespołem studentek), Wydawnictwo Rys, Poznań 2015, s. 186.
Artykuły i recenzje:
1.    Recenzja: Roman Bratny, Losy, „Nurt” 1975, nr 6.
2.    O syntaktycznej segmentacji tekstu mówionego, „Poznańskie Studia Polonistyczne” 1976 t. II, s. 207–212.
3.    Recenzja: Jerzy Bartmiński, O języku folkloru, „Slavia Occidentalis”, Poznań 1976 t. XXXIII.
4.    Wygasanie staropolskich wskaźników zespolenia w polszczyźnie XVI wieku. Chronologia, ekstensja i frekwencja tekstowa (współautor: Wojciech Ryszard Rzepka), [w:] Problemy polskiej składni historycznej, Wyd. Instytutu Języka Polskiego PAN, Kraków 1977, s. 64–86.
5.    Z badań nad językiem młodego pokolenia na ziemiach zachodnich, [w:] „Dydaktyka Literatury”, Zielona Góra 1977, t. II, s. 129–157.
6.    Recenzja: Karol Dejna, Dialekty polskie, „Lingua Posnaniensis”, Poznań, 1977 t. XX.
7.    Recenzja: Krystyna Pisarkowa, Składnia rozmowy telefonicznej, „Nurt” 1977, nr 1.
8.    O użyciu niektórych wyrażeń przyimkowych w mówionej odmianie współczesnej polszczyzny (na przykładzie „w ogóle” i „po prostu”), [w:] Teresa Skubalanka (red.), Studia nad składnią polszczyzny mówionej, Ossolineum, Wrocław 1978, s. 195–202.
9.    Polszczyzna mówiona jako przedmiot badań lingwistycznych, [w:] Monika Gruchmanowa (red.), Kultura językowa uczniów oraz inne zagadnienia w zakresie poprawności językowej. Materiały z sesji, Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych, Koszalin 1978, s. 67–84.
10.    Zasób i częstość występowania przyimków we współczesnej polszczyźnie, [w:] Mieczysław Szymczak (red.), Z zagadnień słownictwa współczesnego języka polskiego, Ossolineum, Wrocław 1978, s. 243–249.
11.    Recenzja: Stanisław Jodłowski, Podstawy polskiej składni, „Lingua Posnaniensis”, Poznań 1978, t. XXI.
12.    Recenzja: Nina Perczyńska, Wybrane cechy składniowo-stylistyczne polszczyzny mówionej (na materiale gwary północnomazowieckiej wsi Szczutowo i okolic), „Slavia Occidentalis”, Poznań1978, t. XXXV.
13.    „Dobranoc” jako formuła grzecznościowa i nazwa własna, „Poznańskie Studia Polonistyczne”,1979 t. VI, s. 213–216.
14.    Syntaktyczna charakterystyka przyimka „po” w mówionej odmianie współczesnej polszczyzny, „Poznańskie Studia Polonistyczne”,1979 t. VI, s. 203–212.
15.    Recenzja: Kwiryna Handke, Ewa Rzetelska-Feleszko, Przewodnik po językoznawstwie polskim, „Slavia Occidentalis”, Poznań,1979 t. XXXVI.
16.    Funkcje porównań w literaturze dla dzieci, „Życie Szkoły”1980, nr 1, s. 37–42.
17.    Trudności w przyswajaniu struktur syntaktycznych z przyimkami w nauczaniu języka polskiego jako obcego, „Poradnik Językowy” 1980, z. 2, s. 74–80.
18.    Metodyczne aspekty streszczania tekstów mówionych, [w:] Materiały z konferencji nt. Nauczanie języka polskiego we wszystkich typach szkół, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1981, s. 67–75.
19.    Morfologiczne właściwości przyimka w strukturze syntaktycznej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica”, 1981 t. 2, s. 201–211.
20.    Uwagi poprawnościowe o języku poznańskich ogłoszeń (współautor: Maria Borejszo), „Poznańskie Studia Polonistyczne”,1981 t. IX, s. 213–217.
21.    Uwagi poprawnościowe o kontekstowym znaczeniu wyrażeń w polszczyźnie mówionej, „Poznańskie Studia Polonistyczne”,1981 t. IX, s. 67–74.
22.    Recenzja: Jan Malczewski, Szkolny słownik terminów nauki o języku, „Życie Szkoły”, 1981 nr 5.
23.    Ogłoszenie jako specyficzna forma kontaktu językowego (współautor: Maria Borejszo), „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie”,1982 t. 38, s. 45–63.
24.    O potrzebie badań frekwencyjnych nad słownikiem dzieci w wieku przedszkolnym (współautor: A. Brzezińska), „Kwartalnik Pedagogiczny”, 1982 z. 1, s. 81–89.
25.    O słownictwie czasopism dla dzieci w wieku przedszkolnym (współautor: Katarzyna Bułczyńska), „Wychowanie w Przedszkolu”, 1982 nr 7–8, s. 337–345.
26.    Pragmatyczne ujęcie związków frazeologicznych. Empiryczne badania nad frazeologią polską, „Prace Filologiczne”, 1982 t. XXXI, s. 151–159.
27.    Verba volant…, „Nurt”,1982 nr 12.
28.    Recenzja: Wiktor Jassem, Danuta Gembiak, Subiektywne prawdopodobieństwo wyrazów polskich, „Lingua Posnaniensis”,1982 t. XXV.
29.    Ilościowa charakterystyka polszczyzny mówionej, „Poznańskie Studia Polonistyczne”,1983, t. X, s. 163–175.
30.    „Piszę, jakbym gadał…”, „Nurt”, 1983 nr 5.
31.    Teksty ulotne, choć pisane (współautor: Maria Borejszo), „Nurt”,1983 nr 1.
32.    Cyprian Kamil Norwid jako lingwista i filolog (współautorzy: Tadeusz Lewaszkiewicz, Bogdan Walczak), „Poznańskie Studia Polonistyczne”, 1984 t. XI/XII, s. 165–204.
33.    „Jak ja byłem w twoim wieku…”. O słownictwie dzieci przedszkolnych, „Nurt”, 1984 nr 4.
34.    „Ład w moich listach…”. Rzecz o spójności listów Cypriana Kamila Norwida, „Poznańskie Studia Polonistyczne”, 1984 t. XI/XII, s. 145–155.
35.    „Miny na pokaz, czyny za grosz…”. O tekstach polskiego rocka, „Nurt”,1984 nr 1.
36.    Recenzja: Bogusław Dunaj, Studia nad polszczyzną mówioną Krakowa, „Slavia Occidentalis”, Poznań1984, t. 41.
37.    Teksty rockowe: schematy myśli i języka (współautor: Krzysztof Szymoniak), „Nurt”, 1986 nr 5.
38.    Recenzja: Monika Gruchmanowa, Małgorzata Witaszek-Samborska, Małgorzata Żak-Święcicka, Mowa mieszkańców Poznania, „Nurt”, 1986 nr 11.
39.    Funkcje wyrazów zdrobniałych we współczesnej polszczyźnie, [w:] Księga poświęcona doc. dr. hab. Michałowi Witkowskiemu, Poznań 1987.
40.    Nazwy stopni pokrewieństwa w słownictwie dzieci przedszkolnych, „Poznańskie Studia Polonistyczne”,1987, t. XIV/XV, s. 397–404.
41.    Czasowniki przedrostkowe we współczesnej polszczyźnie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Rozprawy Komisji Językowej”, 1988,  t. XXXIV, s. 301–308
42.    Funkcje neologizmów w rozwoju języka dzieci przedszkolnych, [w:] Jerzy Brzeziński (red.), Język osobniczy jako przedmiot badań lingwistycznych, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Zielona Góra 1988, s. 259–276.
43.    „Miny na pokaz, czyny za grosz…”. O tekstach polskiego rocka, [W:] Język zwierciadłem kultury, H. Zgółkowa (red.), Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1988, s. 69–83.
44.    Jak pisać wypracowania? (współautor: Tadeusz Zgółka) „Nurt” 1988, 5.
45.    Prowokacja, czyli o nazwach polskich zespołów rockowych (współautor: Krzysztof Szymoniak), [w:] Halina Zgółkowa (red.), Język zwierciadłem kultury, czyli nasza codzienna polszczyzna, Poznań 1988, s. 98–109.
46.    Prowokacja w nazwie (współautor: Krzysztof Szymoniak), [w:] Edward Homa (red.), Onomastyka w dydaktyce szkolnej i społecznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1988, s. 163–169.
47.    Słowa chore od słów, czyli polscy rockmani o języku (współautor: Krzysztof Szymoniak), [w:] Halina Zgółkowa (red.), Język zwierciadłem kultury, czyli nasza codzienna polszczyzna, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1988, s. 84–97.
48.    Teksty ulotne, choć pisane (współautor: Maria Borejszo), [w:] Halina Zgółkowa (red.), Język zwierciadłem kultury, czyli nasza codzienna polszczyzna, Poznań 1988, s. 29–42.
49.    Verba volant…, [w:] Halina Zgółkowa (red.), Język zwierciadłem kultury, czyli nasza codzienna polszczyzna, Poznań 1988, s. 23–28.
50.    Doktorowi Stanisławowi Milewskiemu replika, „Życie Szkoły”,1989 nr 6, s. 367–368.
51.    Językowy obraz pokolenia, czyli o języku tekstów rockowych, „Polonistyka”, 1989 nr 6, s. 441–449.
52.    Polszczyzna rockowa. Słowa chore od słów, „Polityka”, 1989, nr 10, s. 8.
53.    „Sztuczne myśli, sztuczne słowa”, czyli słownictwo rockowych tekstów, „Poezja”, 1989 nr 5, s. 26–34.
54.    Terminologia lingwistyczna w pracach J. Baudouina de Courtenay (współautor: Bogdan Walczak), [w:] Janusz Rieger, Jan Niecisław Baudouin de Courtenay a lingwistyka światowa, Ossolineum, Wrocław 1989, s. 487–494.
55.    Język młodzieżowy (na przykładzie tekstów piosenek), [w:] Stanisław Dubisz (red.), Język – kultura – społeczeństwo, Komitet Językoznawstwa PAN, Warszawa 1990, s. 119–124.
56.    Ekspresywność jako element zróżnicowania stylistycznego współczesnej polszczyzny, „Poznańskie Studia Polonistyczne”,1991, t. XVI/XVII, s. 209–225.
57.    Leksyka ekspresywna jako wyróżnik potocznej odmiany współczesnej polszczyzny,[w:] Stanisław Gajda, Zbigniew Adamiszyn (red.), Język potoczny jako przedmiot badań językoznawczych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Opole 1991, s. 45–52.
58.    O potrzebie i założeniach słownika frekwencyjnego współczesnej poezji polskiej (współautor: Tadeusz Zgółka), „Poznańskie Studia Polonistyczne”, 1991, t. XVI/XVII, s. 227–233.
59.    Potoczność języka uczniowskiego w świadomości jego użytkowników (współautor: Katarzyna Czarnecka), [w:] Stanisław Gajda, Zbigniew Adamiszyn (red.), Język potoczny jako przedmiot badań językoznawczych, Opole 1991, s. 95–102.
60.    Specyfika języka młodzieżowego w świadomości uczniów, „Socjolingwistyka”,1991, t. XI, s. 99–107.
61.    Wulgaryzmy i eufemizmy w języku dzieci przedszkolnych, [w:] Józef Porayski-Pomsta (red.), Zagadnienia komunikacji językowej dzieci i młodzieży, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1991, s. 29–36.
62.    „Brzydkie wyrazy” już w przedszkolu, „Polonistyka”, 1992 nr 6, s. 330–335.
63.    Dobór słownictwa do nauczania języka polskiego jako obcego, [w:] Władysław Miodunka (red.), Język polski jako obcy. Program nauczania na tle badań współczesnej polszczyzny, Wydawnictwo UJ, Kraków 1992, s. 37–104.
64.    Koncepcja słownika minimum polsko-wielojęzycznego, [w:] Stanisław Grabias (red.), Język polski jako obcy, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1992, s. 233–242.
65.    Retoryka sarkazmu w gwarze uczniowskiej, [w:] Andrzej Markowski (red.), Opisać słowa, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1992, s. 233–242.
66.    Słownik podstawowy języka polskiego dla cudzoziemców. Charakterystyka leksykalna, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 4, Łódź, 1992, s. 51–62.
67.    Poziomy leksyki dialogowej w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Problemy metodyczne, [w:] Jan Mazur (red.), Metodyka kształcenia językowego Polaków ze Wschodu, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1993, s. 23–32.
68.    Pragmalingwistyczna warstwa słownictwa politycznego (współautor: Halina Dołęga), [w:] Stanisław Gajda (red.), Języki słowiańskie wobec współczesnych przemian w krajach Europy środkowej i wschodniej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Opole 1993, s. 21–26.
69.    „Ptaki mówią ładnie i powinniśmy je naśladować”, czyli o dziecięcym poczuciu poprawności językowej, [w:] Opuscula Logopaedica in honorem Leonis Kaczmarek, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1993, s. 171–174.
70.    Struktura słownictwa dzieci w wieku przedszkolnym, [w:] Mieczysław Basaj, Zygmunt Zagórski (red.), Munera Linguistica L. Kuraszkiewicz Dedicata, Ossolineum, Wrocław 1993, s. 383–390.
71.    „…bo i twoja mowa cię zdradza”, „Dziennik Poznański’, 3 sierpnia 1994.
72.    Grypsera w szkole. Przenikanie słownictwa środowisk przestępczych do żargonu uczniowskiego, [w:] Halina Zgółkowa (red.), Słowa służebne. Prace ofiarowane Profesor Monice Gruchmanowej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1994, s. 41–49.
73.    Jak dzieci mówią, gdy nikt nie słyszy, „Dziennik Poznański”, 19 sierpnia 1994.
74.    Kategoria Boga w słownictwie uczniowskim (współautor: Katarzyna Czarnecka), [w:] Janusz Anusiewicz, Bogdan Siciński (red.), „Język a Kultura”, t. 10: Język subkultur, Wrocław 1994, s. 29–36.
75.    Nazwy części ciała w nauczaniu języka polskiego jako obcego, [w:] Jan Mazur (red.), Metodyczne kształcenie Polaków ze Wschodu, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1994, s. 89–96.
76.    Praktyczność, czyli służebność słownika wobec odbiorcy, [w:] Hanna Dalewska-Greń, Kwiryna Handke (red.), Polszczyzna i Polacy u schyłku XX wieku, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1994, s. 363–373.
77.    Słowa charakterystyczne w subkulturze rockowej, [w:] Janusz Anusiewicz, Bogdan Siciński (red.), „Język a Kultura”, t. 10: Język subkultur, Wrocław 1994, s. 19–28.
78.    Słownictwo współczesnej poezji polskiej na tle innych odmian stylowych, [w:] Stanisław Gajda, Zbigniew Adamiszyn (red.), Przemiany współczesnej polszczyzny, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Opole 1994, s. 63–72.
79.    A jak amigdalina, „Gazeta Wyborcza”,  1995 nr 1 (polemika).
80.    Kultura języka w programie studiów polonistycznych, [w:] Walery Pisarek, Halina Zgółkowa (red.), Kultura języka dziś, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 1995, s. 175–183.
81.    Odbicie „edukacji pozaszkolnej” w słownictwie uczniowskim, [w:] Jan Ożdżyński (red.), Językowy obraz świata dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1995, s. 309–311.
82.    Odzew na hasło, „Polityka”,1995  nr 39.
83.    Profesorowi Zygmuntowi Saloniemu w odpowiedzi, „Polonistyka”, 1995 nr 8, s. 552 (polemika).
84.    Techniki rozszerzania repertuaru leksykalnego w kształceniu sprawności komunikacyjnej, [w:] Jan Mazur (red.), Kształcenie sprawności komunikacyjnej Polaków ze Wschodu, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1995, s. 39–48.
85.    Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny – między tradycją a oryginalnością, „Poznańskie Studia Polonistyczne” 1995, s. 142–153.
86.    Dziecięcy stereotyp mamy, [w:] Elżbieta Sękowska (red.), Świadomość językowa – kompetencja – dydaktyka, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1996, s. 125–129.
87.    Elementy leksyki dialogowej w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Problemy metodyczne, [w:] Nauczanie języka polskiego a historia Polski, Sankt Petersburg, 1996 s. 14–25.
88.     Fałszywe zdania. Profesorowi Markowi Świdzińskiemu w odpowiedzi, „Tygodnik Powszechny” 1996, nr 26.
89.    Język subkultur młodzieżowych, [w:] Jan Miodek (red.), O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław 1996, s. 229–239.
90.    Leksykalne i gramatyczne przejawy seksizmu we współczesnej polszczyźnie (współautor: Stefan Wiertlewski), [w:] Stanisław Kania (red.), Wokół społecznego zróżnicowania języka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1996, s. 169–176.
91.    Moc illokucyjna zwrotów adresatywnych używanych we współczesnej polszczyźnie (współautor: Tadeusz Zgółka), [w:] Stanisław Mikołajczak, Andrzej Sieradzki (red.), W przyjacielskim kręgu. Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Zagórskiemu w 70. rocznicę urodzin, Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań1996, s. 155–162.
92.    Polacy ze Wschodu w poznańskich uczelniach, [w:] Jan Mazur (red.), Kształcenie rodaków ze Wschodu w Polsce (1989–1995), Wydawnictwo UMCS, Lublin 1996, s. 41–45.
93.    Językowy savoir-vivre w tekstach reklamowych, [w:] Irena Kamińska-Szmaj (red.), Międzynarodowe Targi Reklamy: VI Kongres Reklamy Polskiej, Poznań 1997, s. 266–270.
94.    …pamiętam tylko, że była „mać”, „Życie Warszawy”, 1997 22 III.
95.    Szkic językowego obrazu świata, „Polonistyka”, 1997 nr 6, s. 327–331.
96.    Biznesmen, uczony i robotnik. Aksjologiczne podstawy stereotypu językowego. Rekonesans, (współautor: Tadeusz Zgółka), w: Janusz Anusiewicz, Jerzy Bartmiński (red.), „Język a Kultura”, t. 12: Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy empiryczne, Wrocław 1998, s. 245–251.
97.    Gniazdowe rozszerzanie podstawowego słownika języka polskiego, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, Łódź 1998 t. 10, s. 423–427.
98.    O przemijaniu. Esej leksykograficzny (współautor: Tadeusz Zgółka), w: Maria Borejszo, Stanisław Mikołajczak (red.), Viribus Unitis. Księga poświęcona Profesor Monice Gruchmanowej w 75-lecie urodzin, Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 1998, s. 118–124.
99.    Rola słowników w nauczaniu języka polskiego jako obcego, w: Jan Mazur (red.), Oświata polskojęzyczna za granicą. Stan obecny i perspektywy rozwoju, Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Warszawa 1998, s. 273–286.
100.    Rola słowników w promocji języka polskiego jako obcego, w: Jan Mazur (red.), Promocja języka i kultury polskiej w świecie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998, s. 49–55.
101.    Słownik jako podręcznik. Refleksje metodyczne (współautor: Tadeusz Zgółka), w: Maria Kwiatkowska-Ratajczak, Seweryna Wysłouch (red.), Konteksty polonistycznej edukacji, Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 1998, s. 133–145.
102.    Jak kształcić sprawność leksykalną? (współautor: Tadeusz Zgółka), w: Maria Borejszo, Stanisław Mikołajczak (red.), Silva rerum. Księga poświęcona Profesorowi Markowi Kornaszewskiemu w 70. rocznicę urodzin, Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 1999, s. 113–120.
103.    Język subkultur młodzieżowych, w: Walery Pisarek (red.), Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, Wydawnictwo UJ, Kraków 1999, s. 252–261.
104.    Memoriał w sprawie praktycznego nauczania języka na studiach polonistycznych, „Polonistyka”,1999 nr 2, s. 85–86.
105.    Polonistyczna dydaktyka uniwersytecka a „Podstawa programowa języka polskiego”, (współautor: Tadeusz Zgółka), „Polonistyka”, 1999 nr 6, s. 335–341.
106.    Poprawność językowa a skuteczność komunikacyjna (współautor: Tadeusz Zgółka), w: Jan Miodek (red.), Mowa rozświetlona myślą, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999, s. 39–44.
107.    Stereotyp ptaka w języku dzieci wiejskich (współautor: Monika Michaliszyn), w: Henryk Nowak (red.), Viro Doctissimo Optime Merito. Prace ofiarowane Profesorowi Zenonowi Sobierajskiemu w 80. rocznicę urodzin, Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 1999, s. 97–107.
108.    Recenzja: Stanisław Bortnowski, Szkolne dziennikarstwo. Warsztaty dziennikarskie, „Polonistyka”,1999 nr 7.
109.    Główne nurty w leksykografii polskiej w końcu XX wieku, w: Jan Mazur (red.), Słownictwo współczesnej polszczyzny w okresie przemian, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000, s. 19–31.
110.    Najnowsze tendencje w rozwoju współczesnej polszczyzny a nauczanie języka polskiego jako obcego, w: Polono-hungarica. Nyelvészet – Irodalom – Történelem – Kultúrtörténet, ELTE BTK Lengyel Filológiai Tanszék, Budapeszt 2000, s. 379–386.
111.    Polonistyczna dydaktyka a „Podstawa programowa kształcenia językowego” przygotowana przez zespół prof. Bożeny Chrząstowskiej (współautor: Tadeusz Zgółka), w: Jerzy Bartmiński, Małgorzata Karwatowska (red.), Język polski jako przedmiot dydaktyki uniwersyteckiej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000, s. 31–42.
112.    Polszczyzna mediów w komunikacji codziennej – ślady i naśladownictwa (współautor: Tadeusz Zgółka), [w:] Jerzy Bralczyk, Katarzyna Mosiołek-Kłosińska (red.), Język w mediach masowych, Upowszechnianie Nauki – Oświata, Warszawa 2000, s. 51–59.
113.    Świat wartości w leksyce ogłoszeń towarzyskich i matrymonialnych (współautor: Tadeusz Zgółka), [w:] Anna Dąbrowska, Janusz Anusiewicz (red.), „Język a Kultura”, t. 13: Językowy obraz świata i kultury, Wrocław 2000, s. 327–332.
114.    Wiedza o języku na studiach licencjackich, [w:] Jan Data (red.), Kształcenie polonistów w perspektywie przemian edukacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000, s. 78–86.
115.    Agresja językowa jako narzędzie kształtujące tożsamość pokoleniową, [w:] Jerzy Bralczyk, Katarzyna Mosiołek-Kłosińska (red.), Zmiany w publicznych zwyczajach językowych, Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Warszawa 2001, s. 145–152.
116.    Dlaczego retoryka?, „Polonistyka”, 2001nr 6, s. 327–332.
117.    Retoryka w zreformowanej szkole. Diagnozy i perspektywy, [w:] Renata Przybylska, Wiesław Przyczyna (red.), Retoryka – teoria i praktyka, Wydawnictwo Poligrafia Salezjańska, Kraków 2001, s. 489–501.
118.    Rośliny w poetyckim obrazie świata (współautor: Barbara Sobczak), [w:] Anna Dąbrowska, Irena Kamińska-Szmaj (red.), „Język a Kultura”, t. 16: Świat roślin w języku i kulturze, Wrocław 2001, s. 199–205.
119.    Słownictwo w autokreacji, [w:] Kazimierz Michalewski (red.), Współczesna leksyka, cz. II, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001, s. 205–212.
120.    Widz jako arbiter, „Wizja Publiczna”, 2001 nr 12.
121.    Dobór źródeł leksykograficznych przy konstruowaniu jednojęzycznych słowników etnicznych, (współautor: Tadeusz Zgółka), [w:] Stanisław Gajda, Kazimierz Rymut, Urszula Żydek-Bednarczuk (red.), Język w przestrzeni społecznej, IFP Uniwersytetu Opolskiego – Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Opole 2002, s. 507–515.
122.    Edukacyjna wartość perswazji (współautor: Józef Porayski-Pomsta), [w:] Katarzyna Mosiołek-Kłosińska, Tadeusz Zgółka (red.), Język perswazji publicznej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2003, s. 163–170.
123.    Język subkultur młodzieżowych, [w:] Jerzy Bartmiński, Joanna Szadura (red.), Warianty języka, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003, s. 150–155.
124.    Polszczyzna w sytuacjach komunikacyjnych (współautorzy: Katarzyna Czarnecka, Monika Rzeszutek, Joanna Smól, Barbara Sobczak), [w:] Zdzisława Krążyńska, Zygmunt Zagórski (red.), „Poznańskie Studia Językoznawcze”, 2003  t. XI, s. 161–171.
125.    Czas retoryczny (współautor T. Zgółka), [w:] Maria Wojtak, Małgorzata Rzeszutko (red.), W kręgu wiernej mowy, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s. 267–273.
126.    Gwara uczniowska, [w:] Tadeusz Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. II, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2004, s. 144–150.
127.    Komplement jako rytualny akty mowy (współautor: Tadeusz Zgółka), [w:] Jan Mazur (red.), Rytualizacja w komunikacji społecznej i interkulturowej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s. 99–105.
128.    Retoryka dydaktyczna – dydaktyka retoryczna (współautor: Tadeusz Zgółka), [w:] Małgorzata Czermińska (red.), Polonistyka w przebudowie, t. I, Universitas, Kraków 2005, s. 547–555.
129.    Sytuacje komunikacyjne a współczesna świadomość językowa Polaków (współautorzy: Agnieszka Kula, Barbara Sobczak), [w:] Stanisław Gajda, Andrzej Markowski, Józef Porayski-Pomsta (red.), Polska polityka komunikacyjnojęzykowa wobec wyzwań XXI wieku, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2005, s. 122–129.
130.    Tożsamość językowa w poczuciu przynależności społecznej (współautor: Tadeusz Zgółka), [w:] Jolanta Migdał (red.), Ad perpetuam rei memoriam. Profesorowi Wojciechowi Ryszardowi Rzepce z okazji 65. urodzin, Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2005, s. 453–458.
131.    Kognitywistyczna i pragmalingwistyczna analiza pewnych nazw wartości, „Poradnik Językowy”, 2007 z. 6, s. 18–26.Metatekstowe środki karnawalizacji w dyskursie politycznym (współautor: Katarzyna Klauzinska), [w:] Jan Mazur, Magdalena
132.    Rumińska (red.), Humor i karnawalizacja we współczesnej komunikacji językowej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007, s. 255–260.
133.    Przyjaźń między ludźmi. Szkic kognitywistyczny (współautor: Tadeusz Zgółka),[ w:] Agnieszka Mikołajczuk, Radosław Pawelec (red.), Na językoznawczych ścieżkach. Prace ofiarowane Profesorowi Jerzemu Podrackiemu, Wyd. Naukowe Semper, Warszawa 2007, s. 285–290.
134.    Słowa „źle obecne” w polskiej leksykografii po 1945 roku (współautorstwo: Tadeusz Zgółka), [w:] Anna Dąbrowska (red.), „Język a Kultura”, t. 20, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, s. 197–202.
135.    Stav polské leksykografie na přelomu stoletni, w: „Jazykovědné Aktuality. Informativní Zpravodaj Českých Jazykovědců”, 2008 roč XLV, č. 1, a 2, s. 44–46.
136.    Słownictwo dziecięce – perspektywa językoznawcza (hasło), [w:] Tadeusz Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Suplement, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2010 2010, s. 459–467.
137.    Kompetencja retoryczna w kształceniu akademickim, [w:] Barbara Sobczak, Halina Zgółkowa (red.), Dydaktyka retoryki, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2011, s. 69–74.
138.    Gwara uczniowska (szkolna) w poszukiwaniu inspiracji, [w:] Andrzej Markowski, Radosław Pawelec (red.), Oblicza polszczyzny, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2012, s. 82–90.
139.    O ideologizacji i odideologizowaniu słowników (współautor: Tadeusz Zgółka), „Poradnik Językowy”, 2013 nr 1, s. 102–110.
140.    Strategie komunikacyjne w rozmowach przedstawicieli handlowych z klientami, [w:] Maria Krauz, Kazimierz Ożóg (red.), Kultura zachowań językowych Polaków, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 158–163.
141.    Któż to jest mistrz? Biuletyn Mistrza Mowy Polskiej, Lublin 2013.
142.    W przedszkolu jestem trochę grzeczny, a trochę niegrzeczny – czyli o etykiecie językowej dzieci w wieku przedszkolnym, „Poradnik Językowy”, 2014 nr 4, s. 29–38.
143.     „Bylejakość ogarnia masy i elity. Ale to dopiero początek…” Biuletyn Mistrz Mowy Polskiej, Gdynia 2014.
144.    O przemianach zachodzących w języku dzieci i młodzieży. „Głos Pedagogiczny” 2014 nr 56 s. 9 – 14.
145.    Nowe słowa – nowe światy, „Polonistyka”, 2015 nr 6, s. 52–54.
146.    Wszyscy byliśmy kiedyś dziećmi, czyli dziecko w dialogu pokoleń, [w:] Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska (red.), Dialog pokoleń: w języku potocznym, w języku wsi i miasta, w literaturze, w publicystyce, w tekstach kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, s. 51–58.
147.    Nie uprawiajmy językowej hipokryzji. „Życie Szkoły” 2015 nr. 4 s. 7 – 10.
148.    Przeciw kulturze zgiełku. Biuletyn Mistrz Mowy Polskiej. Chorzów 2015.
149.    Będę singielką jak moja mama, czyli o cywilizacyjnych zmianach w języku dzieci w wieku przedszkolnym (współautor Izabela Matuszewska),[ w:] Anna Burzyńska-Kamieniecka (red.) „Język a Kultura”, t. 26: Kulturowe uwarunkowania zachowań językowych – tradycja i zmiana, Wrocław 2016, s. 259–265.
150.    Retoryka, pragmalingwistyka, dziennikarstwo (współautor: Agnieszka Kula), „Forum Artis Rhetoricae”, 2016 nr 3 (46), s. 7–27.
151.    Słownictwo dzieci w wieku przedszkolnym. Dwa pokolenia – dwa światy, „Poradnik Językowy”,2016 nr 10, s. 9–19.
152.    Język dziś i jutro. „Forum Logopedy” 2016, nr 15 s. 8 – 10
153.    Językowe wyznaczniki dorosłości w świadomości dzieci w wieku przedszkolnym [w:] E. Wierzbicka Piotrowska (red.), Dialog pokoleń 2, Warszawa 2016, s. 61 – 70.
154.    W obronie polszczyzny. Biuletyn Mistrz Mowy Polskiej, Płock 2016.