Logo UAM

ZAKŁAD RETORYKI, PRAGMALINGWISTYKI I DZIENNIKARSTWA
INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ

LUDZIE

prof. UAM dr hab. Joanna Smól



Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane kontaktowe:
Collegium Maius
ul. Fredry 10, pok. 301
61-701 Poznań

Konsultacje:

 

 

 

 

W 2003 r. pod kierunkiem prof. dr hab. Haliny Zgółkowej obroniła dysertację doktorską, która rok później ukazała się jako monografia pt. „Reportaż prasowy dla młodzieży. Studium pragmalingwistyczne”. Jest współautorką publikacji książkowych z zakresu leksykografii i dydaktyki oraz licznych artykułów poświęconych współczesnej polszczyźnie – zwłaszcza dotyczących komunikacji medialnej. W zakresie jej zainteresowań badawczych mieści się m.in. genologia dziennikarska (zwłaszcza gatunki funkcjonujące w dyskursie poradnikowym), prasa kobieca i młodzieżowa, język przekazów internetowych oraz mechanizmy komunikacji marketingowej. Obecnie przygotowuje monografię habilitacyjną na temat poradnictwa w prasie kobiecej w II połowie XX wieku. Jako nauczyciel akademicki prowadzi zajęcia na kierunku filologia polska (głównie na specjalizacji dziennikarskiej) z zakresu gatunków i formatów medialnych, redagowania tekstów dziennikarskich, stylistyki dziennikarskiej, języka w mediach, nauki o mediach i PR, warsztatu polonisty oraz dziennikarstwa specjalistycznego. A ponadto jest promotorem licznych prac dyplomowych, głównie poświęconych tematyce medioznawczej. Jako specjalistka z zakresu PR (w 2010 r. ukończyła studium podyplomowe – specjalność: Public Relations na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM) prowadzi zajęcia z takich przedmiotów, jak strategie PR oraz gatunki PR. Poza tym współpracuje jako ekspert z czasopismami branżowymi skupionymi wokół wydawnictwa Forum Media Polska. Oprócz tego w ramach działalności popularyzatorskiej prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu autoprezentacji, kreowania wizerunku firm i instytucji, retoryki w szkole, komunikacji biznesowej oraz savoir vivre’u. Prywatnie pasjonuje się muzyką, tańcem, fotografią oraz kulinariami. Uwielbia wszystkie zwierzaki, a zwłaszcza koty.

Książki autorskie:
1.    Reportaż prasowy dla młodzieży. Studium pragmalingwistyczne, Poznań 2005, ss. 150.
Podręczniki we współautorstwie:
1.    Mówię, więc jestem. Scenariusze lekcji języka polskiego do podręcznika Haliny i Tadeusza Zgółków dla liceów od klasy pierwszej do matury, (współautor: Beata Fliger), Kraków 2003, ss. 133.
Słowniki:
1.    Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, red. H. Zgółkowa, t. 24-50, Poznań 1994-2005. (autorstwo części haseł)
2.    Nowy słownik gwary uczniowskiej, red. Halina Zgółkowa, (współautor: M. Kasperczak, M. Rzeszutek, H. Zgółkowa),Wrocław 2004, ss. 425.
Artykuły w czasopismach i rozdziały w monografiach:
1.    „Śmiech – bronią słabszych” – czyli rzecz o polskim dowcipie politycznym z lat 1945-89, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” VI (XXVI), Poznań 1999, s. 88-110.
2.    Wykorzystanie środków pozaleksykalnych w celach perswazyjnych, „Język Polski” 2000, z. 3-4, s. 233- 244.
3.    recenzja książki Małgorzaty Święcickiej, Kreacja dialogu potocznego we współczesnej polskiej prozie dla młodzieży, „Język Polski” 2000, z. 5, s. 384- 387.
4.    Rola środków stylistycznych w kreowaniu obrazu rzeczywistości, „Język Polski” 2001, z. 1-2, s. 24- 31.
5.    Źródła komiczności błędów frazeologicznych, [w:] Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, t. VII, Szczecin 2001, s. 241- 251.
6.    Wybrane funkcje reportażu prasowego dla młodzieży i ich wpływ na współczesną kulturę, [w:] Nowe media – nowe w mediach, red. I. Borkowski, A. Woźny, Wrocław 2001, s. 91-98.
7.    Popularyzacja wiedzy naukowej w czasopismach młodzieżowych, [w:] O trudnym łatwo, red. J. Miodek, M. Zaśko-Zielińska, Wrocław 2002, s. 195-203.
8.    Przejawy interakcji między redakcją a czytelnikiem w prasie lokalnej (na przykładzie „Głosu Wielkopolskiego”) (współautor: M. Baranowska-Szczepańska), [w:] W lustrze. Wizerunek mediów własny, red. I. Borkowski, A. Woźny, Wrocław 2002, s. 310-318.
9.    Polszczyzna w sytuacjach komunikacyjnych (współautor: K. Czarnecka, M. Rzeszutek, B. Sobczak, H. Zgółkowa), [w:] Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. IX, red. Z. Krążyńska, Z. Zagórski, Poznań 2003, s. 161-171.
10.    Mechanizmy retoryczne wykorzystywane w reportażu prasowym dla młodzieży [w:] Teatr wymowy. Formy i przemiany retoryki użytkowej, red. J. Sztachelska, J. Maciejewski, E. Dąbrowicz, Białystok 2004, s. 445-452.
11.    Perswazja w informacji telewizyjnej, „Poradnik Językowy” 2005, z. 6, s. 48-58.
12.    Agresja w wypowiedziach muzyków rockowych [w:] Język a kultura, t. 17: Życzliwość i agresja w języku i kulturze, red. A. Dąbrowska, A. Nowakowska, Wrocław 2005, s. 251-258.
13.    Tekst i obraz jako czynniki kreujące rzeczywistość w fotoopowieściach [w:] Język a kultura, t. 18: Wielokulturowość w języku, red. A. Dąbrowska, A. Burzyńska-Kamieniecka, Wrocław 2006, s. 85-92.
14.    Czas i przestrzeń w reportażu prasowym [w:] Język a Kultura, t. 19: Czas- Język – Kultura, red. A. Dąbrowska, A. Nowakowska, Wrocław 2006, s. 151-158.
15.    O emocjach w gwarze uczniowskiej [w:] Wyrażanie emocji, red. K. Michalewski, Łódź 2006, s. 421-427.
16.    Specyfika stylu przemówień pożegnalnych Jana Pawła II, [w:] Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. XVI, red. Z. Krążyńska, Z. Zagórski, Poznań 2007, s. 119-127.
17.    Językowy obraz miłości fizycznej w artykułach ks. Karola Wojtyły, [w:] Poznańskie Spotkania Językoznawcze, Jan Paweł II – Obrońca godności człowieka, t. XVII, Materiał z sesji naukowej zorganizowanej z okazji VII Dnia Papieskiego, red. M. Rybka, Poznań 2008, s. 121-128.
18.    Przemówienia Jana Pawła II do młodzieży w perspektywie pragmatycznej, [w:] Język religijny dawniej i dziś, red. S. Bortkiewicz, S. Mikołajczak, M. Rybka, Poznań 2007, s. 118-130.
19.    Porady prasowe w świetle etyki, [w:] Retoryka i etyka, red. B. Sobczak, H. Zgółkowa, Poznań 2009, s. 202-211.
20.    Debata wyborcza w świetle zasad etykiety językowej, [w:] Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria językoznawcza XIV (XXXIV), red. M. Witaszek – Samborska, Poznań 2007, s. 77-91.
21.    Wzorzec gatunkowy porady prasowej dawniej i dziś w perspektywie pragmatycznej, [w:] Kształtowanie się wzorów i wzorców językowych, red. A. Piotrowicz, K. Skibski, M. Szczyszek, Poznań 2009, s. 225-235.
22.    „Mój pierwszy raz…”, czyli o sposobach łamania tabu w czasopismach młodzieżowych, (współautor: M. Baranowska-Szczepańska) [w:] Język a Kultura , tom 21: Tabu w języku i kulturze, red. A. Dąbrowska, Wrocław 2009, s. 165-174.
23.    Językowe sposoby wyrażania negatywnych emocji w komentarzach użytkowników serwisu aukcyjnego „Allegro”, Poradnik Językowy, 2010, z. 5, s. 51-61.
24.    Lingwistyka tekstu i teoria dyskursu medialnego w analizie porad prasowych, [w:] Współczesne nurty badawcze młodych naukowców, red. D. Czajkowska-Ziobrowska, M. Gwoździcka-Piotrowska, Poznań 2010, s. 257-263.
25.    Między perswazją a manipulacją, czyli o sposobach wywierania wpływu na odbiorcę w tekstach poradnikowych tygodnika „Przyjaciółka”, [w:] Dobra rada nie zawada. Rady, porady, poradniki w języku, literaturze i kulturze, red. W. Żarski i B. Staniów, Koszalin 2010, s. 131-140.
26.    Wpływ przeobrażeń polityczno-kulturowych końca XX wieku na charakter poradnictwa prasowego (na przykładzie tygodnika „Przyjaciółka”), [w:] Przeobrażenia w języku i komunikacji medialnej na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Karwatowska i A. Siwiec, Lublin 2010, s. 349-358.
27.    Poczucie zagrożenia a perswazyjność wypowiedzi polityków, [w:] Bezpieczeństwo współczesnego świata – edukacja, media i kultura, red. M. Baranowska-Szczepańska. J. Karwat, Poznań 2011, s. 301-312.
28.    Językowe sposoby deprecjonowania przeciwników politycznych w felietonach Jerzego Urbana z lat 1995-2000, [w:] Język a Kultura, t. 22, red. A. Żurek, Wrocław 2011, s. 47-58.
29.    Problematyka miłosna w poradach z tygodnika „Przyjaciółka”, [w:] Miłość niejedno ma imię. Studium monograficzne, red. W. Żarski, B. Staniów, Koszalin 2011, s. 135-142.
30.    Popularyzacja wiedzy o wychowaniu dzieci w prasie kobiecej z lat 1948-1951, w: Obrazy dzieciństwa i dorastania. Wybrane problemy teoretyczne i empiryczne, red. Renata Michalak, Maria Wieczorek, Poznań 2013, s. 381-400.
31.    Wpływ poradnictwa prasowego na poczucie tożsamości płciowej kobiet, w: Język. Wielokulturowość. Tożsamość, red. M. Pająkowska-Kensik. A. Paluszak-Bronka, Krzysztof Kołatka, Bydgoszcz 2013, s. 387-400.
32.    Obraz mężczyzny w prasie kobiecej z lat 80. i z początku XXI wieku, [w:] On bez tajemnic. Problemy, analizy, perspektywy, red. B. Raszeja-Kotelba, M. Baranowska-Szczepańska, Poznań 2014, s. 203-213.
33.    Medyczny dyskurs poradnikowy w kontekście społecznej odpowiedzialności mediów, w: (Ko)media. Konteksty dyskursu medialnego, red. J. Gołuchowski, D. Konieczna, K. Zdanowicz-Cyganiak, Warszawa, 2014, s. 291-300.
34.    Profesor Tadeusz Zgółka – uczony, dydaktyk, popularyzator, (współautorstwo z K. Czarnecką i K. Zagórską), Forum Artis Rhetoricae, 2015,  tom 4 (43), s. 7-26,
35.    Problem niegrzeczności w poradach prasowych w perspektywie pragmatycznej, Bydgoskie Studia nad pragmatyką językową. Niegrzeczność, interakcja, komunikacja, red. M. Peplińska-Narloch i M. Święcicka, Bydgoszcz 2015, s.275-293.
36.    Profesjolekt hotelarski w mediach na przykładzie pisma menedżerów hoteli „Biznes Hotel”, Investigationes Linguiticae, 2015, vol. XXXIII, s. 56-67.
37.    Wartościowanie w poradnictwie kulinarnym w świetle przeobrażeń społecznych i kulturowych drugiej połowy XX wieku, [w:] Język a Kultura, red. A. Burzyńska-Kamieniecka, Wrocław 2016, s. 69-80.
38.    Metody autopromocji prasy opiniotwórczej na przykładzie tygodnika „Polityka” [w:] Media Business Culture. Media realities. Media Business Culture. Old media, modern media, pod red. M. Łosiewicz, A. Ryłko-Kurpiewskiej, Doorus Park, Kinvara, Co. Galway Ireland 2016, s. 237-258.